St Thomas Apostle, Claughton on Brock

24-Jan-2019